Viktig informasjon om våronnarbeider!

pløying, Fotograf: Solheim,Sigbjørn Regulering av gang-/sykkelveier langs Fv 202 og Fv233, strekningen Hovin skole-Lyseren, og Hovin skole-Hovin kirke.
Arkeologisk feltarbeid langs fylkesveiene ble avsluttet i høst og rapportene om kulturhistoriske funn er nå oversendt fra kulturminneseksjonen i fylkeskommunen til Spydeberg kommune. Hvilke funn som ble gjort vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt når rapportene er gjennomgått.

Spydeberg kommune ønsker å informere grunneiere som ble berørt av arkeologiske gravearbeider i høst om at det må tas spesielle hensyn ved jordarbeiding i våronna, i hht Kulturminneloven § 3.1. De berørte arealene kan nå driftes på vanlig måte, men det må ikke pløyes dypere enn tidligere. Jorda i sjaktene kan ha blitt løsere og mer porøs enn området rundt og det bes om at det vises forsiktighet, slik at eventuelle funn som er gjort ikke blir skadet.
Tips en venn Skriv ut