Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for boliger på Løvestad

Illustrasjon planområde

Planområdet som ligger på Løvestad nord for Inspiria barnehage på Løvestad og syd for jernbanen. Planområdet utgjør ca. 43 daa, og omfatter i hovedsak det nybygde boligfeltet syd for jernbanen og ubebygde tilgrensende arealer syd og øst for det nybygde boligfeltet. I gjeldende regulering fra 2007 (felt B3, B5, B6 og B7) og kommuneplan for 2016-2028 er området avsatt til bolig, veier og grøntstruktur, mens tilliggende areal i øst og er regulert til næring/industri, i sør er arealer regulert til næring/industri, bolig og offentlige/almenne tjenester og i vest er arealene regulert til bolig. Nord for planområdet går jernbanen.

Formålet med reguleringen er å regulere for konsentrert småhusbebyggelse og grøntstruktur. Det er utarbeidet et reguleringsplankart som viser foreløpige tanker om utvikling, kartet er tilgjengelig på en av lenkene under. Planarbeidet og utvikling til boliger innenfor viste arealer er vurdert at ikke medfører vesentlige virkninger på miljø eller samfunn som omfattes av §§ 6 og 8 i forskrift om konsekvensutredning eller utløser krav om konsekvensutredning.

Dokumentene i saken finner du ved å klikke på lenkene under:

Varselbrev regulering
Oversiktskart lokalisering 7/12-2017
Avgrensning Løvestad 12/12-2017
Planskisse 12/12/2017
Annonse 12/12-2017

Planfremmer er Moen Eiendom AS. Innspill/uttalelser til saken rettes til Enerhaugen Arkitektkontor AS, pb. 6645 Rodeløkka, 0502 Oslo, ved Rune Slaastad (tlf. 45 95 34 55) eller post@enerhaugen.com innen 22. januar 2018.

 

Tips en venn Skriv ut