Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Stasjonsgata 28 - Telenorbygget

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av planarbeid med detaljreguleringsplan for Stasjonsgata 28 ved Spydeberg Torg. Planen er tildelt planID 0123-2018-0002. Planområdet omfatter eiendommen i Stasjonsgata 28 (GBNR. 26/40) samt GBNR. 26/5 og deler av 26/24. Planområdet grenser mot Stasjonsgata og Vollebekk.

Forslagsstiller er Spydeberg Eiendomsinvest AS. Norconsult AS er plankonsulent.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for sentrumsutvikling i form av blokkbebyggelse med forretning i 1. etasje og bolig i etasjer over. Videre skal uteområder og parkering inngå i planområdet. Planområdet omfatter ca. 3,3 daa.  

Aktuelle reguleringsformål er «bolig- og næringsbebyggelse, kjørevei, annet vegareal, parkeringsplass».

Formålet med detaljreguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan. I kommuneplanens arealdel for Spydeberg 2016-2028 er området avsatt til sentrumsformål. Planarbeidet er vurdert til ikke å være konsekvensutredningspliktig.

Varslingsdokumentene finner du her:

Varslingsbrev

Planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte med kommunen

Merknader og spørsmål til oppstart av planarbeidet sendes til Norconsult AS, Trøgstadveien 4 B, 1830 Askim eller til Mari.Hogas.Steen@norconsult.com. Frist for merknader er 31. januar 2019.