Varsel om oppstart av detaljregulering for utvidelse av Spydeberg pukkverk

Kart som viser planavgrensning

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for utvidelse og videreføring av steinbrudd

Planområdet som ligger i Skåruddalen langs Heliveien (fv 122), utgjør 90,7 daa, og omfatter i hovedsak eksisterende steinbrudd (del av 39/1) samt mindre utvidelse i tilliggende skogsareal (39/1 og 38/1) mot sør og vest. I gjeldende regulering fra 2001 og kommuneplan for 2016-2028 er området avsatt til steinbrudd/råstoffutvinning, mens tilliggende areal i sør og vest utgjør LNF-område.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for videre drift og mindre utvidelse av steinbruddet. Fremtidig uttak vil i hovedsak skje innenfor dagens steinbrudd, herunder ved å gå dypere ned i grunnen. Planarbeidet og utvidelse/videreføring av steinbruddet er vurdert at ikke medføre vesentlige virkninger på miljø eller samfunn som omfattes av §§ 6 og 8 i forskrift om konsekvensutredning eller utløser krav om konsekvensutredning.

Dokumentene i saken finner du ved å klikke på lenkene under:
0 Varslingsbrev
1 Oversiktskart lokalisering av planområdet
2 Planavgrensning 16.10.2017
3 Gjeldende regulering Spydeberg pukkverk
4 Planskisse planavgrensning
5  Referat fra oppstartsmøte 11.1.2017 

Planfremmer er Oslo Pukk Kjell Sørlie AS. Innspill/uttalelser til saken rettes til Enerhaugen Arkitektkontor AS, pb.6645 Rodeløkka, 0502 Oslo, ved Rune Slaastad (tlf. 45 95 34 55) eller post@enerhaugen.com innen 16. november 2017.

Tips en venn Skriv ut