Utlysning av midler: Formål og aktiviteter som bidrar til bevisstgjøring blant barn og unge om vannkvalitet og vannforvaltning

Familie ved vann

Vannområde Glomma sør har i sin Årsplan for 2019 vedtatt å bevilge midler til formål og aktiviteter rettet mot barn og unge for å informere og bevisstgjøre om vannforvaltning i vannområdet.

OBS! Kort søknadsfrist!

Vannområdets medlemmer kan søke, fortrinnsvis lag/ organisasjoner/ foreninger som organiserer aktiviteter for barn og unge.

Søknadspott: 50 000 kr
Søknadsfrist: 21. juni 2019
Søknaden sendes til: maria.bislingen@rakkestad.kommune.no


Det kan søkes på hele eller deler av beløpet. Vi ønsker en kort og konsis søknad med en god beskrivelse av aktiviteten/ formålet det søkes midler til. Søknaden skal inneholde et kostnadsoverslag, samt tidsplan for gjennomføring.

Søknaden må inneholde søkers navn og adresse, epostadresse, navn på kontaktperson, kontonummer og evt organisasjonsnummer.
Innkomne søknader behandles fortløpende etter fristens utløp. Penger utbetales deretter til de som har fått tilslag på søknaden.
De som får tildelt midler, skal skrive en kortfattet rapport med regnskap som sendes vannområdet senest 1. mai 2020.

Ved behov for informasjon, kontakt vannområdeleder

Maria Y. Bislingen
Daglig leder, Vannområde Glomma sør
916 28 715
maria.bislingen@rakkestad.kommune.no