Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Byggesak/Tiltak du selv kan søke om og stå ansvarlig for

Tiltak du selv kan søke om og være ansvarlig for

Ufaglærte privatpersoner kan sende inn søknad om tiltak uten ansvarsrett til kommunen og stå ansvarlig for slike enkle byggetiltak. Under ser du hva slags byggetiltak som går inn under tiltak uten ansvarsrett.

  • Oppføring av en enkel frittliggende bygning som ikke skal benyttes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50m². Bygningen kan oppføres i inntil en etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller. Mindre frittstående bygning på under 50 kvm i BYA og BRA, for eksempel garasje eller bod. Dette gjelder frittstående bygninger som ikke går inn under unntaks bestemmelsen, jf byggesaksforskriften § 4-1 a.
  • Oppføring av ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.
  • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en enkelt bolig (eks: fra bod til kjellerstue.)

  • Skilt, reklameinnretning o.l. inntil 6,5m² montert på vegg, eller frittstående skilt montert på terreng med høyde inntil 3,5m og bredde inntil 1,4m. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade

  • Driftsbygninger i landbruket inntil 1000 m2, for eksempel låve eller landbruksgarasje

  • Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, for eksempel brakke eller brakkerigger som skal oppføres i maksimum 2 år

Særskilt for Spydeberg:

I Spydeberg har vi bestemmelser i blant annet kommuneplanen som påvirker når et tiltak er søknadspliktig og ikke. Disse bestemmelsene sier blant annet noe om hvilke tiltak man kan iverksette i LNF-områdene. Kort oppsummert betyr dette at følgende tiltak ikke er unntatt søknadsplikt:
1. I LNF 1-områdene er alle tiltak søknadspliktig - også "Sander-garasjen" (som bl.a. har begrensninger på maks 50 m2 BYA, maks 3 meter gesimshøyde og maks 4 meter mønehøyde).

2. I LNF-2-områdene kan "Sander-garasjen" i utgangspunktet oppføres uten søknad

Vær OBS på at man i alle tilfeller må undersøke byggegrenser mot vei, avstand til tomtegrense, frisiktssoner, utnyttingsgrad, 100-metersbeltet med mer. Det er fultt og helt tiltakshavers ansvar å sørge for at man er innenfor alle bestemmelser i tilknytning til dette. Ta kontakt med kommunen hvis du er usikker!

Søknader og annet som vedrører byggesak sendes til: Spydeberg kommune v/byggesak, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller per e-post til post@spydeberg.kommune.no.

Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden:

1. Søknadsskjema - tiltak uten ansvarsrett

2. Kvittering for nabovarsel og opplysninger gitt i nabovarsel

3. Målsatt situasjonskart i målestokk 1:500 (fås på Servicetorget)

4. Målsatt plan, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100

5. Tegninger og kart må tydelig vise eksisterende løsning (ved tilbygg o.l.) og omsøkte tiltak

Tips en venn Skriv ut