Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Sentrale planer og dokumenter/Reguleringsplaner/Stasjonsgata 26

Stasjonsgata 26

Iht. plan- og bygningsloven § 12-10 kunngjøres med dette offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Stasjonsgata 26.

Spydeberg kommune er forslagsstiller.

Hensikten med planforslaget er å regulere for blokkbebyggelse med 3-5 etg med forretning i 1. etg og bolig i etg. over, samt parkering i kjeller. Planområdet omfatter ca 1,2 daa. Området er foreslått regulert til «bolig/forretning», «parkeringsanlegg» og «felles avkjørsel».

Uttalelser til planforslaget sendes til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller pr. e-post post@spydeberg.kommune.no.

Frist for merknader er 31. august 2016.


Dokumenter: 

Detaljregulering for Stasjonsgata 26, gnr. 26 bnr. 31 m. fl. - 1. gangs behandling (L)(69528).pdf

Forslag til reguleringsplankart.pdf