Stasjonsgata 26 - Nytt offentlig ettersyn av detaljregulering

Bilde av Stasjonsgata 26

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 kunngjøres med dette offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Stasjonsgata 26.

Spydeberg kommune er forslagsstiller.

Hensikten med planforslaget er å regulere for blokkbebyggelse med 4 etg. Det legges til rette for etablering av bebyggelse med parkeringskjeller, forretning i 1. etg og boliger i 2. 3. og 4. etg. Planområdet omfatter ca 1,2 daa. Området er foreslått regulert til «bolig/forretning», «parkeringsanlegg» og «felles avkjørsel».

Uttalelser til planforslaget sendes til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller pr. e-post post@spydeberg.kommune.no.

Dersom noe er uklart kan saksbehandler kontaktes pr. e-post:

marius.sandli-odegaard@spydeberg.kommune.no

Frist for merknader er 12. mai 2017.

1. Reguleringsplankart
2. Reguleringsbestemmelser
3. Planbeskrivelse
4. ROS-analyse
5. Situasjonsplan
6. Illustrasjoner
7. Støyrapport og støysonekart a, b og c
8.
Uttalelse fra Fylkesmannen i Østfold, Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune
9. Uttalelse fra Hafslund Nett og Sameiet Stasjonsgata 32
10. Vedtak om offentlig ettersyn- UMT
 

Tips en venn Skriv ut