www.spydeberg.kommune.no

Skjema A-Å


A
Ansvarsrett - søknad
Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - søknad

B
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Bolig og avlastningstiltak for funksjonshemmede - søknad
Boligspesifikasjon i matrikkelen

F
Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - søknad
Ferdigattest – søknad

G
Gjennomføringsplan
Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad
Grunnskole - innmelding 1. trinn

H
Helse- og omsorgstjenester - søknad

I
Igangsettingstillatelse - søknad

K
Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring
Kulturformål - søknad om tilskudd
Kulturskole - søknad om inntak

L
Ledsagerbevis - søknad
Lokaler og anlegg - søknad om sesongleie

M
Midlertidig brukstillatelse - søknad
Motorferdsel i utmark - søknad

O
Offentlig høring - høringssvar
Omsorgsstønad - søknad
Opplysninger om tiltakets ytre rammer
Oppmålingsforretning - fullmakt
Oppmålingsforretning - kvittering for varsel
Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon
Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad

S
Saksdokumenter - bestilling
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Sanitærabonnement - søknad/melding om endring
Serveringsbevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)

T
Tillatelse - søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Trygde-/omsorgsbolig - søknad
Trygghetsalarm - søknad

Tips en venn Skriv ut