Hjem/Selvbetjening/Skjema

Skjema A-Å


A
Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - søknad

B
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Bolig og avlastningstiltak for funksjonshemmede - søknad

F
Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - søknad

G
Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad
Grunnskole - innmelding 1. trinn

H
Helse- og omsorgstjenester - søknad

K
Kommunal vielse - registrering
Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring
Kulturformål - søknad om tilskudd
Kulturskole - søknad om inntak

L
Ledsagerbevis - søknad
Lokaler og anlegg - søknad om sesongleie

M
Motorferdsel i utmark - søknad

O
Offentlig høring - høringssvar
Omsorgsstønad - søknad
Oppmålingsforretning - fullmakt
Oppmålingsforretning - kvittering for varsel
Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon
Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad

S
Saksdokumenter - bestilling
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Sanitærabonnement - søknad/melding om endring
Serveringsbevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Søknad om tilskuddsmidler fra Rovviltprosjektet

T
Tillatelse - søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
Trygde-/omsorgsbolig - søknad
Trygghetsalarm - søknad