Skjærsaker massedeponi - offentlig ettersyn av detaljregulering - utsatt høringsfrist

Bilde reguleringsplankart

I hht plan- og bygningsloven § 12-10 kunngjøres med dette offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Skjærsaker massedeponi.

Spydeberg Miljødeponi AS er forslagsstiller.

Hensikten med planforslaget er å regulere for mottak og deponering av masser på deler av eiendom GBNR. 40/1. Planområdet omfatter ca.164 daa.

Uttalelser til planforslaget sendes til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller pr. e-post post@spydeberg.kommune.no.

Frist for merknader er 12. januar 2018.

I denne saken er det besluttet å utsette høringsfristen med 14 dager. Ny frist for å komme med merknader settes til 26. januar 2018. Planforslag, bestemmelser mv finner du ved å klikke lenkene under.

Reguleringsplankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse 12102017
ROS-analyse 12102017
Foreløpig plan for gjennomføring
Trafikkanalyse
Støyberegning deponiet
Støyvurdering vegtrafikk
Støysoner langs Heliveien (1)
Støysoner langs Heliveien (2)
Støysoner langs Heliveien (3)
Støysoner langs Heliveien (4)
Støysoner langs Heliveien (5)
Støysoner langs Heliveien (6)
Plantegning av driftsvei
Lengdeprofil driftsvei
Flomberegning
Terrengmodell
Etappe1a Fangdammer veg 
Etappe1a Veg fjelltak
Etappe 1b Massedeponi
Etappe 2 Massedeponi
Etappe 3 Avsluttet
Referat planmøte 31012017
Rapport arkeologisk registrering
NIKU rapport
Den ældre stenalder og Giltvedt boplass
Vedtak i UMT 17102017
1. gangs behandling 05092017
Naturtypekartlegging
Skjærsaker
Naturtpekartlegging Spydeberg
Faktaark Miljødirektoratet Skjærsåker