Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Tilskudd og støtteordninger

Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer

Gitar

Veileder for tilskudd til kulturarenaer

Det kan søkes om tilskudd til: 
Kjøp av lokaler kulturformål
Nybygging av kulturarena
Ombygging av eksisterende lokaler til kulturformål

Det kan søkes om inntil kr 2.000 000 til lokalt kulturbygg/arena. Nedre grense for godkjent kostnad er kr 450.000. 

Hvem kan søke? 

Enhver ikke-kommersiell, demokratisk oppbygd organisasjon kan søke om tilskudd: 
Offentlige instanser
Frivillige organisasjoner
Institusjoner
AS/allemennaksjeselskaper

Søkerer må ha organisasjonsnr for å søke tilskudd. 

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. 

Søknadsfristen for  søkere til vertskommunen er 1. oktoebr i 2017. Deretter 15. desember hvert år fra 2018. 

 

Tips en venn Skriv ut