Regulering - melding om reguleringsvedtak

Grinitun, Fotograf: Spydeberg kommuneI medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 vedtok Spydeberg kommunestyre i møte den 30.01.2007 følgende reguleringsplan for området Grinitun.

Saks nr. K-005/07. Planområdet strekker seg fra Wilses vei i nord til Granvinveien i syd og fra Grinistubben i øst til boligbebyggelsen vest for Grinitun II.

For ovennevnte vedtak gjelder:
Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningsloven §§ 27-3 og 15, jf. forvaltningsloven kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Spydeberg kommune, innen 11. mai 2007.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Spydeberg kommune.

Tips en venn Skriv ut