Hjem/Kommunen vår/Miljø/Oljetanker

Nedgravde oljetanker og utfasing av oljefyr

Oljetanker

Nedgravde oljetanker representerer en stadig større kilde til forurensning av grunn og vassdrag og kan være til skade for både helsen og miljøet. Eier av oljetanken er til enhver tid ansvarlig for at oljetank er i betryggende stand.

 

For huseiere og grunneiere som har nedgravd oljetank

Med nedgravd oljetank menes en tank under bakkenivå, som brukes eller er tenkt brukt til oppbevaring olje, og som ligger slik til at hele tanken ikke kan inspiseres utvendig.

Fra 1.1.2020 vil fyring med fossil olje og parafin bli forbudt i Norge. Spydeberg kommune ønsker å bidra med informasjon om hvordan du kan skifte ut bruk av fossil olje og parafin. 

Tips om hvordan du går fram, steg-for steg, for å sanere oljetanken din finner du på nettsiden oljefri.no, som drives av Naturvernforbundet.

Gi melding til kommunen

Du må gi skriftlig beskjed til kommunen (enten brev, e-post eller bruk egnet skjema) hvis du:

 • Fjerner en nedgravd oljetank
 • Ønsker å fylle med sand el.l i stedet for å grave opp (NB! Kun i særskilte tilfeller. Krever søknad – se tekst lengre ned)
 • Tar en tank midlertidig ut av bruk
 • Endrer innholdet til bioolje
 • Graver ned en ny oljetank

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Når en nedgravd oljetank tas ut av bruk, skal eier av tanken gi skriftlig melding om dette til kommunen. Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme. Bruk dette skjemaet: journal for installasjon og sanering av oljetank

For særlige tilfeller er det mulig å søke om dispensasjon fra kravet om å grave opp tanken når den tas ut av bruk. Dette kan for eksempel være hvis tanken ligger vanskelig tilgjengelig, eller det blir uforholdsmessig dyrt å fjerne den. Begrunnet søknad om gjenfylling skal sendes til Spydeberg kommune ved Teknikk og samfunn. Vilkår for eventuell dispensasjon vil være fjerning/blending av lufterør og påfyllingsrør, tømming og rengjøring av tanken, og gjenfylling av tanken med sand eller liknende.

Dersom man ønsker å grave ned en ny oljetank, skal eier av tanken skal senest en måned før en oljetank graves ned, gi skriftlig melding til kommunen om tankens størrelse, konstruksjon, korrosjonsbeskyttelse, alder og kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen. Kartutsnitt fås ved henvendelse til servicetorget.

Nedgraving av nye oljetanker er i tillegg søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningslovens bestemmelser, og krever tillatelse fra bygningsmyndighetene før arbeider kan igangsettes. Denne søknadsplikten gjelder ikke hvis den nye tanken erstatter en gammel tank og den nye tanken graves ned på akkurat samme sted som den gamle.

Akutt forurensing

Ved akutt utslipp ring nødnummeret 110.

Periodisk tilstandskontroll

Hvor ofte tanken må kontrolleres avhenger av tankmaterialet, konstruksjon og ev. korrosjonsbeskyttelse.

Tilstandskontrollen skal dokumenteres skriftlig og oppbevares av den ansvarlige og av kontrolløren. Kopi sendes til Spydeberg kommune v/ Teknikk og samfunn. Dokumentasjonen skal vise at kontrollen er utført slik at formålet med forskriften ivaretas.

Nedgravd oljetank som midlertidig tas ut av bruk skal tømmes for olje av godkjent firma og sikres mot utilsiktet påfylling ved at påfyllingsrør låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at tanken ikke er i bruk. Det skal aldri være olje i en tank som ikke er i bruk. En tank anses som permanent ute av bruk hvis det ikke fylles eller tappes olje av den over en periode på 3 år eller mer. Tanken skal da tømmes/renses av godkjent firma og normalt graves opp. Oppgravd tank som ikke kan gjenbrukes uten fare for forurensning skal destrueres.

Hvem kan utføre tilstandskontroller og sanering?

Tilstandskontroll og eventuelle tiltak skal gjennomføres av firmaer som har nødvendig kompetanse på kontroll, sanerings- og rehabiliteringsarbeider på oljetanker. Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. Du kan også søke i opplysningen etter firmaer under oljevern eller farlig avfall. Her er liste over foretak som kommunen kjenner til.

Energieffektivisering i privatboliger

Energieffektivisering i boligsektoren er en viktig del av arbeidet mot det grønne samfunnet. Potensialet for effektivisering er stort og det vil kunne gi ringvirkninger på andre sektorer som får tilgang til mer energi med lav klimapåvirkning.

Spydeberg kommune tilbyr gratis energianalyse av boligen din via nettsiden Energiportalen. Alle private boliger i Spydeberg kommune kan søkes opp på nettsiden, enten ved å skrive inn adresse eller gårds- og bruksnummer. Enkelte opplysninger om boligen, som areal, byggeår og boligtype, er allerede registrert, mens informasjon om oppvarmingskilder, standard og informasjon om antall beboere kan legges inn.

Basert på opplysningene beregnes dagens energiforbruk. Du kan også velge ønsket energisparende tiltak for boligen din, og få et anslag over hvor mye energi, penger og klimagassutslipp du kan spare per år.

Gå inn på Energiportalen her.

Støtte fra Enova

Enova tilbyr støtte for blant annet utfasing av oljefyr. Som privatperson kan man få inntil kr 50 000 for å fase ut oljefyr mot væske-til-vann-varmepumpe.

Slik får du støtte fra Enova:

 1. Gjennomfør tiltaket - ta vare på alle fakturaer og kvitteringer
 2. Gå inn på tilskudd.enova.no, registrer tiltaket (bruk bankID eller MinID) og last opp kvitteringer.
 3. Støtten utbetales i løpet av 3 uker.

Les mer om Enovas støtteordninger her

Enova tilbyr også gratis rådgivning. De svarer på både konkrete og generelle spørsmål knyttet til energibruk og strømsparing. Enova Svarer har tre kontaktpunkt: telefon, nettprat og e-post, og er betjent hverdager fra kl 08.00 til 16.00. 

 • Telefon: 800 49 003
 • Nettprat: Klikk på nettpratikonet nederst på denne siden, så kommer det opp et nettpratvindu hvor du kan chatte med en av Enovas energirådgivere.
 • E-post: svarer@enova.no

Bruk av bioolje

Det vil være lov å bruke bioolje etter 1.1.2020. Men denne løsningen anses ikke som bærekraftig på lang sikt siden andre oppvarmingsteknologier som f.eks. varmepumper har en høyrere virkningsgrad. Bioolje er også et viktig energiprodukt innen transportsektoren, der det ikke er like mange fornybare teknologialternativer. Hvis du likevel vurderer bioolje anbefaler Spydeberg kommune å benytte bioolje som beviselig lages av avfallsprodukter, og som ikke inneholder palmeolje eller palmeoljerester. Det må heller ikke være bioolje som kan brukes som drivstoff i motorer. I tillegg er det viktig at biooljen benyttes i nyere og effektive anlegg med virkningsgrad på over 80 prosent.

Aktuelle lenker

Forurensingsforskriften kapittel 1 , Forskrift om nedgravde oljetanker Spydeberg kommune og Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av boliger.

Tips en venn Skriv ut