Midlertidig anleggsområde for oppgradering av fv. 128 gjennom Spydeberg sentrum. Høring og offentlig ettersyn

Plakart oppgradering av fv 128 gjennom sentrum

Utvalg for miljø, plan og teknikk i Spydeberg kommune har i møte 28. august 2018, vedtatt å sende forslag til detaljregulering for midlertidig anleggsområde for oppgradering av fv. 128 gjennom Spydeberg sentrum på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Planfremmer er Statens vegvesen. Hensikten med planarbeidet er å sikre tilgang til midlertidige anleggsområder for å kunne bygge og legge om trafikken når fv. 128 skal oppgraderes gjennom Spydeberg sentrum. I tillegg foreslår Statens vegvesen å endre vedtatt områdeplan for Myra/Tebo (planID 0123-2013-0001) ved avkjøring til Esso (åpning av stengt avkjørsel), og ved planlagt bussholdeplass ved Osloveien 12 (justert formålsgrense for holdeplass).

Anleggsarbeidet omfatter oppgradering av fv. 128 og gang- og sykkelveien som går langs strekningen. Det skal etableres to bussholdeplasser langs fylkesvegen og undergangen skal oppgraderes med ny belysning innvendig. Langs fv. 128 blir det ny belysning, kantstein og beplanting. Det legges en tilrettelagt kryssing for myke trafikanter over fv. 128 ved Hyllibekken, og grusstien mot Spydeberg stasjon langs bekken forlenges ned til denne kryssingen.

Planforslagets dokumenter finner du her: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e18orjevinterbro/Nyhetsarkiv/midlertidige-anleggsomrader-i-spydeberg
Forlaget ligger også til gjennomsyn på kommunens servicetorg.

Høringsfrist er satt til 22. oktober 2018. Merknader sendes skriftlig til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller med e-post til: firmapost-ost@vegvesen.no. Husk å merke innspillet med saksnummer 17/156736, att: Lene Hermansen. Eventuelle spørsmål rettes til Statens vegvesen Region øst v/planleggingsleder Lene Hermansen, tlf. 69 24 37 31 eller e-post: lene.hermansen@vegvesen.no

Åpen kontordag:
Statens vegvesen arrangerer en åpen kontordag for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål. Åpen kontordag holdes tirsdag 18. september, kl. 15-18 ved servicetorget i Spydeberg kommune. Her vil det være anledning til å snakke med, og stille spørsmål til, Statens vegvesen og Spydeberg kommune vedrørende prosjektet.

Om planprosessen:
Når høringsperioden er over, skal forslaget med eventuelle endringer etter merknader tas opp til ny behandling i utvalget. Deretter sendes planforslaget til kommunestyret for endelig vedtak.

Tips en venn Skriv ut