Kunngjøring om oppstart av detaljregulering, felt S3, Myra/TEBO

Kart som viser planområde felt S3 Myra_TEBO

Tebo 1 AS ønsker å detaljregulere feltet S3 til bolig, forretning, kontor, bevertning, offentlig og privat tjenesteyting og parkeringshus. Endelige reguleringsformål og kombinasjoner av formål vil bli avklart gjennom planprosessen.

 

Planområdet er definert til sentrumsformål i områderegulering for Myra/TEBO planID: 0123-2013-0001.

 

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for en utvikling av eiendommen i tråd med områdereguleringens intensjoner, med en høy andel boliger, videreføring av dagens virksomhet (forretninger og bevertning) og etablering av et torg nordvest på eiendommen mot Stasjonsgata. Ny bebyggelse er tenkt med størst høyder i den nordlige delen mot Wilses vei, med noe nedtrapping mot sør. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. plan- og bygningsloven § 17-4.

 

Gårds- og bruksnummer på eiendommer som omfattes av planforslaget:  Gnr: 26 Bnr: 101, 193, 237, 325, Gnr: 25 Bnr: 28, Gnr: 29 Bnr: 42

ArkivID hos Spydeberg kommune: 16-1688. PlanID: 0123-2017-0002

 

Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende det til Hille Melbye arkitekter AS, Hausmanns gate 16, 0182 Oslo eller til firmapost@hmark.no  innen 1. april 2017.

 

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Hille Melbye Arkitekter AS v/Kaja Melbye tlf. 905 79 393

e-post: kaja.melbye@hmark.no

Tips en venn Skriv ut