Kunngjøring: Nytt vedtak for detaljregulering for Lund vest

Som følge av klagebehandling har kommunestyret i Spydeberg kommune i møte 22.6.2017 fattet nytt vedtak av detaljregulering for Lund vest, gnr. 30 bnr. 225 m.fl., jf. saks nr K-60/2017. Vedtatt detaljregulering kunngjøres dermed på nytt.

Det nye vedtaket innebærer endringer i bestemmelser til plan, for øvrig er plandokumentene uendret. Endringene er å anse som presisering og utdyping av tidligere bestemmelser vedtatt 23. mars 2017, og er i hovedsak knyttet til ballplass og lekeareal  i planområdet.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres med dette vedtaket om detaljregulering. Vedtaket kan påklages. Klagefrist er satt til 21.08.2017. Klage sendes til skriftlig til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg, eller til post@spydeberg.kommune.no.
 

Her finner du saksframlegg for klagebehandling og nytt vedtak, samt følgende vedlegg:
1. Plankart
2. Reguleringsbestemmelser
3. Planbeskrivelse med vedlegg (I og II)
4. Oppsummering, innkomne klager med administrasjonens vurdering

Øvrige vedlegg til planen:
1. ROS-analyse
2. Oppsummering av høringsuttalelser
3. Innkomne høringsuttalelser
4. Geoteknisk rapport
5. NVE- anmodning om trekking av innsigelse
6. NVE- trekking av innsigelse

Tips en venn Skriv ut