Kunngjøring av vedtak - detaljregulering for midlertidig anleggsområde, fv. 128 Spydeberg sentrum

Spydeberg kommunestyre har i møte 5.12.2018 fattet vedtak av reguleringsplan for midlertidig anleggsområde for oppgradering av f. 128 gjennom Spydeberg sentrum, jf. sak K-139-2018. 

Her er lenker til plandokumentene:

1. Reguleringsplankart
2. Reguleringsbestemmelser
3. Planbeskrivelse
4. Vedlegg a til planbeskrivelse
5. Vedlegg b til planbeskrivelse
6. Saksframstilling og politisk behandling saksnr K-139/2018
7. Oppsummering, innkomne uttalelser og kommunetarer til disse

Vedtaket kan påklages, jf. pbl § 1-9. Klagefrist er satt til 28.1.2019.

Klage på vedtak skal sendes skriftlig til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller per e-post: post@spydeberg.kommune.no