Kommuneplan

Kommunestyret behandlet 22. juni retningslinje til ny kommuneplan om saksbehandling av søknader om spredt boligbebyggelse. Den nye kommuneplanen, som ble vedtatt 10. mars i år (saksnr K-14/2016), åpner for at det kan bygges et begrenset antall boliger i områder som i plankartet er merket som LNF 2. Det kan bygges maksimalt 7 nye boenheter i året, dog ikke mer enn 10 % av total boligbygging i kommunen.

Du kan lese mer om bestemmelser og retningslinjer for spredt boligbebyggelse i LNF 2 her: Veileder_ spredt boligbebyggelse

Kommuneplanen er rettskraftig fra vedtaksdato, med unntak av felt T5 – Løkenjordene og felt B8 – Grinda. Det er fremmet innsigelser til disse arealene fra overordnete myndigheter. Kommunen forventer avklaring for Løkenjordene i løpet av sommeren.

Her kan du lese den nye kommuneplanen :
Kommuneplan 2016-2028 – Samfunnsdel og planbeskrivelse, arealdelen
Kommuneplanens arealdel, plankart
Kommuneplanens arealdel, plankart – sentrumssonen
Kommuneplanens arealdel, temakart – sentrumskjernen
Kommuneplanens arealdel, temakart – sentrumskjernen
Kommuneplanens arealdel, planbestemmelser og retningslinjer
Vedlegg til kommuneplan: Planbeskrivelse, tidligere kommunedelplan for sentrum

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet som all annen planlegging i Spydeberg tar utgangspunkt i. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. I samfunnsdelen forankres mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Arealdelen med plankart og bestemmelser er juridisk bindende for arealbruken i kommunen. Målet er at kommuneplanen skal legge grunnlag for en helhetlig samfunnsutvikling.

Tidligere kommunedelplan for sentrum 2012-2024 er videreført i den nye kommuneplanen.

Tips en venn Skriv ut