Kommunedelplan for sentrum 2009 - 2021

Plantegnere, Fotograf: Illustrasjon, Copyright: Eidsberg
Varsel om oppstart av planarbeid med forslag til planprogram. Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-5, jfr. § 27, nr 1, 2.ledd og forskrift om konsekvensutredninger §6 varsles med dette om oppstart av kommunedelplan for sentrum i Spydeberg samt høring av forslag til planprogram.

Formålet med kommunedelplan for sentrum er å sikre at sentrumsutviklingen følger kommunens miljøvisjon. Sentralt i visjonen er bærekraftig utvikling og målet om å fremstå som ”det gode sted”. Kommunen har hatt stor vekst og etterspørsel etter arealer til ulike formål. Det er behov for avklaring om arealbruk i et langsiktig og helhetlig perspektiv. E18 vil bli lagt utenfor sentrumskjernen, og det er nødvendig å klarlegge hvilke konsekvenser dette får og hvordan kommunen skal legge til rette for et attraktivt og fortsatt levedyktig sentrum.

Planområdet er sentrumssonen i Spydeberg avgrenset av jernbanen i nord, Glomma i øst, ny E18 i sør, Bjabergveien i sørvest og Hobøl kommunegrense i vest. Avgrensning av temaer er foreløpig gjort med utgangspunkt i krav til sentrumsplanen i gjeldende kommuneplan for Spydeberg, innspill om sentrumsutvikling som fremkom i løpet av kommuneplanprosessen (2006), samt regionale og nasjonale føringer.

Det vil bli lagt til rette for medvirkning fra berørte myndigheter, interessegrupper og innbyggere i løpet av prosessen. En utfordring i forhold til avgrensning av temaer som skal avklares i planen samt medvirkning er at planen skal utarbeides og vedtas innen 2009.

Planprogrammet definerer innholdet i kommunedelplanen. Programmet kan du se her. Det ligger også til gjennomsyn på biblioteket i Spydeberg og kan også fås ved henvendelse til Servicetorget i kommunehuset.

Det bes om innspill til planprogrammet innen 15. mai 2009. På grunn av at programmet skal fastsettes av det faste utvalg for plansaker i møte 4. juni, anmodes det om at innspill blir gitt så tidlig som mulig i høringsperioden. Innspill kan adresseres til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg, eller til post@spydeberg.kommune.no, merket med ”Sentrumsplan. Du kan også benytte elektronisk høringssvar.

Liste overoffentlige høringsinstanser og andre som har mottatt forslaget til ny kommunedelplan for sentrum kan du finne her.
Spørsmål om planprogrammet kan rettes til prosjektleder Ingeborg Langeland Degnes, enten over telefon 69833500 eller via e-post: ingeborg.langeland.degnes@spydeberg.kommune.no.

Tips en venn Skriv ut