Hjem/Selvbetjening/Kommunale avgifter/Kommunale avgifter - Lyseren rensedistrikt - forklaring

VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LYSEREN RENSEDISTRIKT

Gebyrene er basert på at de skal dekke reelle utgifter til vann og avløp. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i rensedistrikt Lyseren finner du her.

Gebyrsatser (priser) vedtas av Spydeberg kommunestyre hvert år.

Årsgebyrene for vann og avløp består av et fastledd og et forbruksledd (basert på faktisk vannforbruk avlest på vannmåler) og pris per m3:

Årsgebyr = Fastgebyr + forbruksgebyr (pris per m3 x vannforbruk m3) 

Kommunestyret vedtar også hvert år hvor stor andel av årskostnadene for hhv vann- og avløpstjenestene som skal dekkes gjennom fastleddet. Fra 2015 er det vedtatt at 90 % av kostnadene skal dekkes gjennom fastgebyrene for vann og avløp. Dette kan bli justert etter hvert, slik at vannforbruket kan få større utslag på regningen i senere år (høyere pris per m3).

For øvrig gjelder følgende:

 • Hytter uten installert vannmåler får stipulert forbruksgebyret (vann og/eller avløp) basert på et vannforbruk på 100 m3. Hytter uten innlagt vann betaler for 50 m3.

 • Boliger skal ha vannmåler.

 • Årsgebyret beregnes kvartalsvis det året abonnenten knytter seg til.

 • Tilknytningsgebyr 2017 (lav sats) er kr. 250 for vann og kr. 250 for avløp.
  NB!! Gjelder der det er betalt anleggstilskudd til opparbeiding av vann- og  avløpsanlegget

 • Tilknytningsgebyr 2017 (høy sats) er kr. 115.000 for avløp og kr. 5000 for vann.
  NB!! Gjelder der det ikke er betalt anleggstilskudd til opparbeiding av vann- og avløpsanlegget

 • Satsene for fastgebyr og enhetspriser per m3 vann og avløp er likt for hytter og boliger.

 • Årsgebyr vann 2017: fastgebyr kr. 4 600,00 inkl. mva og enhetspris per m3 kr. 8,13 kr/ m3 inkl. mva

 • Årsgebyr avløp 2017: fastgebyr kr. 3 075,00 inkl. mva og enhetspris per m3 kr. 4,38 kr/ m3 inkl. mva

 • Tillegg, nedbetalingsplan vann: kr 2 500,- pr år i 10 år

 • Innbetaling av gebyrene er fordelt over 2 terminer. Vannforbruket avregnes ved 1. termin etter avlesning 31.12. Akonto (forskudd som følger avregningen) fordeles over 2 terminer. Forfall for 1. termin er ca 20. april. Forfall 2. termin er ca 20. oktober

Kontakt kommunen på tlf. 69 68 20 00, eller send e-post til post@spydeberg.kommune.no hvis duhar spørsmål om gebyrer. Renovasjon i Spydeberg kommune blir som tidligere, og betales ved 2. termin.