Kartlegging og verdsetting av friluftsområder - høring

Skilt til Skimtefjell

Spydeberg kommune har i samarbeid med Forum for friluftsliv i Spydeberg gjennomført kartlegging og verdsetting av kommunens friluftslivsområder. Nå gjenstår kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget gjennom en offentlig høring.
Vi ønsker at du som innbygger bidrar til arbeidet ved å sjekke at "dine" områder er med!

 

Resultat av kartleggingen ser i dette kartet Kartlegging og verdsetting av friluftsområrder i Spydeberg

 

Har du innspill på de kartlagte og verdsatte friluftslivsområdene og/eller savner områder som burde vært med? 


Spydeberg kommune ønsker innspill på: 

  • Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
  • Er det friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?
  • Er det avgrensninger av områder som bør endres?
  • Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende?
  • Har du innspill på satt verdsetting?
  • Kjenner du til navn på områder som ikke er gitt områdenavn?

 

Om arbeidet med kartlegging og verdsetting:
Miljødirektoratet, gjennom Fylkeskommunene, leder arbeidet med å kartlegge friluftslivsområder i landets kommuner. Kartleggingen er et nasjonalt prosjekt, og det er at mål at alle landets kommuner skal ha kartlagt sine friluftslivsområder innen februar 2019. Oslofjorden friluftsråd er ansvarlig for koordineringen av friluftslivskartlegginga mellom kommunene i Akershus og Østfold fylke.

Spydeberg kommune har i samarbeid med Forum for friluftsliv kartlagt og verdsatt friluftslivsområdene i kommunen. I prosjektet er det vurdert relevant informasjon, kartfestet arealer og gitt en beskrivelse av de ulike områdene. Friluftslivskartleggingen er gjennomført i henhold til Miljødirektoratets veileder, og hvert område/delområde er vurdert ut fra ulike kriterier og har fått en verdi ut fra dette.

Området kan få en høy verdi hvis det er mye brukt, eller har mange spesielle opplevelseskvaliteter. Videre vil også områder med lang tradisjon som turmål, mindre områder som har viktig funksjon som atkomstsone, eller områder som er godt tilrettelagt verdsettes høyt. En nærmere beskrivelse av kriteriene er gitt i høringsdokumentet.

Hvorfor kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder?

Formålet med friluftslivskartleggingen er å øke kunnskapsgrunnlaget om arealenes friluftslivsverdi. Materialet skal være faktabasert og resultatene av friluftslivskartleggingen blir et temakart som lagres og blir tilgjengelig elektronisk i Miljødirektoratets naturbase http://www.naturbase.no/  Det er kun friluftsliv som er tema i kartleggingen. Avveining mot andre interesser er ikke en del av arbeidet.

Det ligger ingen bindinger eller føringer i temakartet, da friluftslivskartleggingen er en temakartlegging og ikke en plan eller prioritering. Temakartleggingen vil gi oss et kunnskapsgrunnlag og en systematisk oversikt over friluftslivsområder, og det blir et verktøy i fremtidig planarbeid og saksbehandling.

Har du spørsmål kan du kontakte Grete Skjelbred på e-post grete.skjelbred@spydeberg.kommune.no eller på telefon 69682000

 Har du innspill og/eller kommentarer send disse til:

Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg  eller til post@spydeberg.kommune.no
Innen 15. januar 2019

Tips en venn Skriv ut