Hovin kirke og kirkegård - alternativ syd - gbnr. 104/5 m.fl. - Offentlig ettersyn av detaljregulering

Bilde av Hovin kirke

Iht. plan- og bygningsloven § 12-10 kunngjøres med dette offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Hovin kirke og kirkegård – alternativ syd.

Spydeberg kommune er forslagsstiller.

Hensikten med planforslaget er å regulere for utvidelse av kirkegården mot sydvest.

Uttalelser til planforslaget sendes til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller pr. e-post post@spydeberg.kommune.no.

Frist for merknader er 25. august 2017.

Her er saksframstilling og vedtak i Utvalg for miljø og teknikk, 6.6.2017.

Vedlegg 01 Reguleringsplankart
Vedlegg 02 Reguleringsbestemmelser - revidert 15.6.2017
Vedlegg 03 Planbeskrivelse
Vedlegg 04 ROS-analyse
Vedlegg 05 Arkeologisk rapport
Vedlegg 06 Grunnforhold datarapport
Vedlegg 07 Uttalelser etter varsel om oppstart
Vedlegg 08 Landskapsplan ortofoto
Vedlegg 09 Landskapsplan
Vedlegg 10 Profiler
Vedlegg 11 Nærvirkning og fjernvirkning
Vedlegg 12 Planprogram

Tips en venn Skriv ut