Grinda boligområde – høring og offentlig ettersyn

PlanID 0123-2014-0005

Grinda boligområde bilde 1

Spydeberg kommunestyre vedtok 8. oktober 2019, jf. saks nr. K-65/2019, å sende forslag til detaljregulering for Grinda boligområde ut på høring og offentlig ettersyn, iht. plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse, både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, vest for eksisterende Vollene boligområde og sør for Vollene gård. Ny bebyggelse vil framstå som en forlengelse av Vollene bolig område. Planarbeidet åpner for inntil 21 boliger, hvor av 1 av disse ligger øst for felt B8 i gjeldende kommuneplan 2016-2028. I samsvar med bestemmelser i kommuneplan vil utbygging først kunne starte i 2023.

Kommuneplan 2016-2028 

Planforslag på høring og offentlig ettersyn

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med to alternative forslag til adkomst for de nye boligene. Begge alternativ er utarbeidet innenfor angitt planavgrensning i varsel om oppstart våren 2018. Det har vært stort engasjement blant beboerne i Kvartsveien om valg av adkomst, og det er ønskelig å ta begge alternativ med i høringsrunden. Slik sikres en mer demokratisk prosess, og et mer opplyst beslutningsgrunnlag, for et valg som har betydning for beboerne i området.

Grinda boligområde bilde 2Grinda boligområde bilde 3

Øvrige dokumenter i saken ligger her

Vi gjør oppmerksom på at forslag til planbestemmelser samt plankart og illustrasjonsplaner er oppdatert i samsvar med kommunestyrets behandling.

Høringsuttalelser skal være skriftlige og mottatt innen 20. desember 2019. Uttalelser sendes Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg, eller post@spydeberg.kommune.no

 

Andre planer i området:

Reguleringsplan for Vollene boligområde

Reguleringsplan for Vollene vestre

Reguleringsplan E18 Glomma-Hobøl
 

Høringsvedlegg: 

00 Detaljregulering for Grinda boligområde. Saksfremlegg og vedtak

01 Planbeskrivelse

02 Reguleringsplan 1-1000 A2 alternativ 1

02 Reguleringsplan 1-1000 A2 alternativ 2

03 Reguleringsbestemmelser 2410219

04 ROS-analyse

05 Illustrasjonsplan alternativ 1

05 Illustrasjonsplan alternativ 2

06 Solstudie

07 Geoteknisk rapport 

08 Støyvurdering 

09 Støysonekart

10 Oversikt, arealbruk