Forslag til ny detaljreguleringsplan - Nordre del av Løvestadfeltet - gnr/bnr. 9/146 m.fl. Offentlig ettersyn og høring av planforslag

Utvalg for miljø, plan og teknikk i Spydeberg kommune har i møte 12.6.2018, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for gnr/bnr 9/146 m. fl. – Nordre del av Løvestadfeltet på høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig boligutvikling.

Høringsfrist er satt til 24. august 2018.

Om planprosessen:
Når høringsperioden er over, skal forslaget med eventuelle nye merkander tas opp til ny behandling i utvalget. Deretter sendes planforslaget til kommunestyret for endelig vedtak.

Planforslagets dokumenter finner du her:
1 Reguleringsplankart
2 Reguleringsbestemmelser
3 Planbeskrivelse
4A Illustrasjonsplan felt B5-B6
4B Illustrasjoner - Perspektiver felt B5-B6
5 ROS-analyse
6A Geoteknikk - Stabilitetsvurderinger 2016
6B Geoteknikk - Rapport 2005 og 2010
7 Støykart Østre linje 2010
8 Sammendrag og kommentarer til varslingsinnspill 26.4.2018
9 Innspill ved oppstart 10.4.2018

Eventuelle spørsmål og merknader rettes til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg, eller post@spydeberg.kommune.no.

Tips en venn Skriv ut