Formannskapets innstilling til Økonomi- og strategiplan 2018-2021 med budsjett 2018

Formannskapet behandlet sak 81/2017 Økonomi- og strategiplan 2018-2021 med budsjett 2018 i formannskapsmøte 23.11.
For behandling se denne lenken.

Formannskapets innstilling til sak 81/2017 Økonomi- og strategiplan 2018-2021 med budsjett 2018:
 

1.
Rådmannens forslag med følgende endringer:

DRIFTSBUDSJETTET
Økte utgifter
Stryke reduksjon til kultur/idrett - kr 100 000
Stryke reduksjon til Småbyen Spydeberg - kr 50 000
50% Frisklivskoordinator legges inn i budsjettet - kr 350 000
Stryke reduksjon til helse utenom SIO (sosionom til skolen) - kr 300 000
Kontantstøtte - legges inn igjen
Økning Spydebergskolen - øremerkes Spydeberg u.skole - kr 280 000
Avsetning til disposisjonsfond - kr 370 000

Finansieres slik:
Reduserte utgifter
Omorganisering ledelse administrasjon - kr 700 000
Reduksjon kommunalområde Oppvekst og utdanning - 0,5 årsverk - kr 300 000
Samarbeid om frisklivskoordinator med Hobøl - kr 350 000
Maskinskatteinntekter - legges inn igjen som følge av statsbudsjettet - kr 100 000

Verbalforslag drift - økonomisk konsekvens budsjett 2018 - forklaring til eget fellesforslag
1. Rådmannen skal redusere kommunens lederstruktur tilsvarende en årseffekt på kr 1 million kroner. Endringer forutsettes iverksatt fra 1. april 2018.
2. Styrking av helse/omsorg utenom SIO forutsettes brukt til fortsatt sosionomtjeneste ved Hovin skole.
3. Innlegging av kr 280 000 til Oppvekst og utdanning skal gå til styrking av skolens budsjett - øremerket ungdomsskolen - for å bidra til et minimum av timer uten vikar og for å unngå større endringer midt i et skoleår.
4. Kontantstøtte legges inn igjen uten å øke budsjettet. I henhold til Rådmannens budsjettfremstilling er det uklart hvorvidt reduksjon av kontantstøtte vil øke eller redusere kostnadene for kommunalområde Oppvekst og utdanning.
5. Reduksjon av 0,5 årsverk Oppvekst og utdanning. Skole skjermes.

Verbalforslag drift uten økonomisk konskevens:
1. Rådmannen tar initiativ overfor Hobøl og Askim kommune om å få på plass en samarbeidsavtale om bruk av ny idrettshall i Hobøl.
2. Søknader om kulturmidler skal behandles av UNHOK.
3. Rådmannen bes vurdere om næringsrelaterte saker skal overføres fra UNHOK til Formannskapet.

2.
Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:
1. Reguleringsplan Løvestad - områderegulering - kr 500 000
2. Det settes av kr 450 000 på investeringsbudsjettet til riving av Melkestasjonen etter forutgående avklaring med Melkestasjonens venner (huseier) og Bane NOR Eiendom (tomteeier). Rivingen inngår som et ledd i klargjøring av stasjonsområdet for videre utvikling iht Sentrumsplanen. Dialogen med Bane NOR Eiendom angående knutepunktsutvikling gjenopptas.
3. Kunstgressmatte - avsetning til "Kunstgressfond" - kr 700 000 i 2018, avsetning tas av ubundet kapitalfond. Kr 300 000 i 2019. Totalt kr 1 000 000 i økonomiplanperioden.
4. Spydeberg kommune kjøper seg inn i skianlegget Myrberg - eierandel - kr 50 000. Det bevilges tilskudd til investeringene som er planlagt - kr 200 000 i 2018 og påfølgende 200 000 hvert år i tre år i økonomiplanperioden - totalt kr 800 000.
5. Klargjøring av tomter Tronstad for salg - fremskyndes i økonomiplanperioden til 2019.
6. Områderegulering Sentrum Nord - kr 250 000 i 2018 og 2019.
7. Bibliotek på bakkeplan - fremskyndes i økonomiplanperioden til 2019.
Finansieres slik:
Reduserte utgifter/økte inntekter
1. Salgsinntekt Betania kr 6 000 000.
2. Salgsinntekt Buertoppen kr 6 000 000.
3. Vurdere salg av annen kommunal eiendom kr 6 000 000. Fremmes som egen sak i 2018.
4. Salgsinntekt Tronstad - legges inn i økonomiplanperioden.
5. Overskytende salgsinntekter avsettes ubundet kapitalfond.

3.
Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet side 54.


4.
Ordføreren gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning og innenfor en kostnadsramme på kr 50 000. Ordførerens avgjørelse sendes formannskapet som melding og finansiering.

5.
For 2018 skal eiendomsskatt for verk og bruk være kr 7 av hver kr 1000 av takstverdien (7 promille).

7.
UNHOK gis fullmakt til å behandle enkeltsøknader til ulike kulturformål innenfor kulturområdets ramme.

9.
Forslag til økonomi- og strategiplan for 2018 – 2021 for Spydeberg kommune vedtas med eventuelle endringer som følger av verbalforslag.

Rådmann får i oppdrag å vurdere holdbarheten i de økonomiske forslagene og konsekvensutrede dem. Resultat av konsekvensutredningen skal framkomme i saksframlegget til KS 7.12.

Tips en venn Skriv ut