Hjem/Alle tjenester/Helse og velferd/Helsehjelp/Folkehelse

Folkehelse

Folkehelsearbeidet skal bidra til å skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen, med særlig oppmerksomhet på barn og unge og på utjevning av sosial ulikhet.

Overordnet mål for "Omsorg, velferd og folkehelse" i kommuneplanens samfunnsdel er; "Flere leveår med god helse for den enkelte og reduserte sosiale helseforskjeller hos innbyggerne." Videre i den samme planen så er det vedtatt et strategimål for folkehelsearebeidet i Spydeberg kommune; "Spydeberg kommune skal ha positiv utvikling i Folkehelseprofilen".

Folkehelseinstituttet utarbeider hvert år en folkehelseprofil for alle kommuner i Norge.
Her ser du Spydebergs folkehelseprofil for 2017