Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Trykkavløp Lyseren/Drift - Nyttig informasjon

Driftsinformasjon fra Spydeberg kommune

VAKT- OG BEREDSKAPSORDNING

Spydeberg kommune er ansvarlig for drift og vedlikehold av pumpestasjonen på din eiendom.

Døgnbemannet vakttelefon:

400 32 634
 

E-post:
 

tal@spydeberg.kommune.no

Akutt forurensning av Lyseren meldes til brannvesenet:

110


Ved henvendelser mellom kl. 08.00 – 16:00 skjer utrykning samme dag. Henvendelser etter kl. 16:00 blir fulgt opp påfølgende dag, også i helgene.

Ved ikke-kritiske hendelser og spørsmål kan du sende e-post til tal@spydeberg.kommune.no

VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LYSEREN RENSEDISTRIKT

Gebyrene er basert på at de skal dekke reelle utgifter til vann og avløp.
Les mer i Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i rensedistrikt Lyseren.
Se  også  en oversikt over gebyrsatser (priser) som vedtas av Spydeberg kommunestyre hvert år.

Årsgebyrene for vann og avløp består av et fastledd og et forbruksledd (basert på faktisk vannforbruk avlest på vannmåler) og pris per m3:

Årsgebyr = Fastgebyr + forbruksgebyr (pris per m3 x vannforbruk m3)


Kommunestyret vedtar også hvert år hvor stor andel av årskostnadene for hhv vann- og avløpstjenestene som skal dekkes gjennom fastleddet. For 2015 er det vedtatt at 90 % av kostnadene skal dekkes gjennom fastgebyrene for vann og avløp. Dette kan bli justert etter hvert, slik at vannforbruket gjør større utslag på regningen i senere år (høyere pris per m3).

For øvrig gjelder følgende:

 • Det skal installeres vannmåler

 • Hytter uten installert vannmåler får stipulert forbruksgebyret basert på et vannforbruk tilsvarende 100 m3

 • Årsgebyret beregnes kvartalsvis det året abonnenten knytter seg til.

 • Tilknytningsgebyr 2018 (lav sats) er kr. 250 for vann og kr. 250 for avløp.
  NB!! Gjelder der det er betalt anleggstilskudd til opparbeiding av vann- og avløpsanlegget

 • Tilknytningsgebyr 2018 (høy sats) er kr. 115.000 for avløp og kr. 5000 for vann.
  NB!! Gjelder der det ikke er betalt anleggstilskudd til opparbeiding av vann- og avløpsanlegget

 • Satsene for fastgebyr og enhetspriser per m3 vann og avløp er likt for hytter og boliger.

 • Årsgebyr vann 2018: fastgebyr kr. 4 600,00 inkl mva og enhetspris per m3 kr. 8,13kr/ m inkl. mva

 • Årsgebyr avløp 2018: fastgebyr kr. 3 075,00 inkl. mva og enhetspris per m3 kr. 4,38 kr/ m3 inkl. mva

 • Tillegg, nedbetalingsplan vann: kr 2 500,- pr år i 10 år

 • Innbetaling av gebyrene er fordelt over 2 terminer. Vannforbruket avregnes ved 1. termin etter avlesning 31.12. Akonto (forskudd som følger avregningen) fordeles over 2 terminer. Forfall for 1. termin er ca 20. april. Forfall 2. termin er ca 20. oktober.

Kontakt kommunen på tlf. 69 68 20 00, eller send e-post til post@spydeberg.kommune.no hvis du har spørsmål om gebyrer.

Renovasjon i Spydeberg kommune blir som tidligere, og betales ved 2. termin.

Veilednning for hytter uten innlagt vann (toalettløsninger og utslipp) les mer her.

DOKUMENTER FRA DRIFTSPERM
Devi - Pipeheat Plug In_FDV varmekabel i pumpestasjon.pdf
FDV stikkledninger til hytter og boliger 26-06-2015.pdf
Grundfos - Kontrollboks CB210.pdf
Grundfos - Kontrollboks LC108P.230.1.11.FREQ.pdf
Isoterm - Egenkontrollskjema El-installatøt T75-300-600_2015-01-06.pdf
Isoterm - Mont anvisning El-installator T75-300-600_2015-05-01.pdf
Isoterm - Mont anvisning Rorlegger T75-300-600_2013-11-22.pdf
Kamstrup vannmålere.pdf
MULTICAL- 21 - Brochure - Norsk.pdf
MULTICAL- 21 - Data Sheet - Norsk.pdf