Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Barnevern

Barnevern

Tulipanjenter

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019

19.11.2018

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Barnevern i Spydeberg

19.09.2016

Barneverntjenesten har ansvar for å ta i mot bekymringsmeldinger om barns situasjon, undersøkelse av meldingene og gjennomføring av tiltak i henhold til lov om barneverntjenester. Tiltak kan være råd og veiledning, støttetiltak i hjemmet og til barna, slik at barnets grunnleggende behov kan dekkes. Tiltak settes fortrinnsvis i gang i samarbeid med familien.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

17.10.2016

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner ble vedtatt i Kommunestyret den 10. mars 2016, - jfr. sak 17/2016. Målsettingen med planen er å forebygge at vold finner sted, at de som blir utsatt for vold skal få riktig hjelp til riktig tid og på en enkel måte få oversikt over - og kontakt med hjelpetilbudene, informasjon om behandlingstilbud og bistand til mestring. Planen inneholder også en oversikt over tiltak som må settes inn for at målsettingene skal nås. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.pdf PDF document ODT document

Sjumilssteget

21.03.2017

Sjumilssteget er utviklet for å bedre og sikre kommunenes tilbud til barn og unge. Spydeberg kommune deltar i Sjumilssteget, som er et prosjekt i regi av Fylkesmannen.
Målsettingen for Sjumilssteget i Østfold er at alle barn og unge skal ha det bra og bli sett, hørt og ivaretatt.
Her finner du informasjon om prosjektet og mailadressen til sjumilssteget i Spydeberg om det er noe du lurer på eller har lyst til å informere om.