Hjem/Kommunen vår/Miljø/Bærekraftig utvikling- hva er det?

Bærekraftig utvikling- hva er det?

Animert figur i 3-D - beeing in nature

Det er utvikling som møter dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner får dekket sine behov. Tre viktige dimensjoner spiller sammen i begrepet bærekraft: økologi, økonomi og sosiale faktorer.

I et bærekraftig samfunn må vi stadig bestemme hvor balansepunktet mellom disse skal ligge. Dagens miljøforvaltning har stort fokus på klima og energibruk og vannforvaltning

Reduserte klimagassutslipp, reint vann og effektiv energibruk er viktige faktorer i en bærekraftig utvikling.
Klima og energibruk har nå et ekstra fokus og Spydeberg kommune er sammen med de andre Østfoldkommunene deltakere i samarbeidet Klima Østfold. Spydeberg har videre sammen med Indre Østfold-kommunene utarbeidet en felles Klima- og energiplan som ble vedtatt i 2011.
 
Norge har forpliktet seg til at alle vannforekomster i Norge skal ha god økologisk tilstand innen 2021 og det innebærer at det i mange vann og vassdrag må gjøres en betydelig innsats for å nå dette målet. Spydeberg ligger i vannregion Glomma, og deltar aktivt i vannområdene Morsa og Glomma Sør for Øyeren.
 
Kommunen gir den som krever det, den miljøinformasjon som fins i kommunen.
Retten gjelder opplysninger om det ytre miljøet i kommunen og om forhold som påvirker eller kan påvirke miljøet, f.eks. tiltak som er i gang eller som er planlagt, beslutninger og planer, analyser mv. om helse- og miljøvirkninger av produkter som kommunen har og bruker, og hvordan slike forhold kan påvirke eller påvirker menneskers helse, sikkerhet og levevilkår.